Zgłoszenie pracy na konkurs


Konkurs "Złoty Medal Chemii"

XIV Edycja (2024)

Konkurs ma na celu wyłonienie autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii i jej pogranicza. Organizatorem konkursu jest Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

„Chemia należy do tych dziedzin, w których Polacy mają silną markę. Tym bardziej warto wspierać zdolnych młodych badaczy, którzy już na tak wczesnym etapie kariery rozwijają ten obszar nauki. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera najlepszych, aby stali się jeszcze lepsi. Liczę, że osoby wyróżnione Złotym Medalem Chemii będą w przyszłości laureatami naszych programów, na przykład programu START dla najzdolniejszych młodych uczonych.”
prof. Maciej ŻyliczZasady zgłaszania


Do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie/inżynierskie o znaczeniu poznawczym jak i aplikacyjnym w dziedzinie chemii (oraz prace z pogranicza chemii i biologii lub chemii i fizyki) zrealizowane (i obronione) w Polsce w roku akademickim 2023/2024. Rozpatrywane będą również prace obywateli polskich obronione na uczelniach poza granicą Polski. 

Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać droga elektroniczną poprzez stronę
www konkursu www.zlotymedalchemii.pl uruchamiając program zgłoszenia kandydatów (przycisk „REJESTRACJA / ZGŁOSZENIE PRACY”).

Do zgłoszenia należy dołączyć (w postaci plików pdf) następujące materiały:
  • CV z podstawowymi danymi osobowymi oraz opisem przebiegu studiów i informacją o stypendiach/nagrodach, publikacjach/komunikatach konferencyjnych, zgłoszeniach patentowych itp; 
  • dyplom (ew. zaświadczenie o ukończeniu studiów) wraz z listą ocen (podpisany wyciąg z suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów);
  • opinię promotora/opiekuna pracy licencjackiej/inżynierskiej; 
  • jednostronicowe streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej;
  • pełny tekst pracy licencjackiej/inżynierskiej; 
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu oraz zgodę (ustaloną z opiekunem pracy) w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia na publikację pracy na serwerze IChF PAN (Wzór pod regulaminem na stronie glównej w zakladce "Regulamin").

Wymienione materiały należy przesłać w dwóch plikach pdf zawierających:
plik 1 (prosimy o zachowanie kolejności dokumentów w zbiorze): CV, odpis dyplomu lub zaświadczenia, listę ocen, opinię promotora, streszczenie pracy, wymagane zgody i ewentualnie kopie publikacji;
plik 2: pełny tekst pracy.
Zgłoszenie jest dwuetapowe: rejestracja uczestnictwa i, po uzyskaniu potwierdzenia otwarcia konta i tymczasowego hasła, przesłanie dokumentacji.

Jeśli wyniki opisane w pracy licencjackiej/inżynierskiej były podstawą przyjętych/zgłoszonych do druku publikacji naukowych, zaleca się ich załączenie. 

więcej

Terminy


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 października 2024.
Ogłoszenie listy finalistów nastąpi 7 listopada 2024.
Prezentacje finalistów 21 listopada 2024.
Ogłoszenie końcowych wyników konkursu 11 grudnia 2024.

Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu zostaną poproszeni o przedstawienie wyników swojej pracy licencjackiej/inżynierskiej w formie dziesięciominutowej prezentacji podczas sesji finałowej konkursu. Prezentacje finalistów odbędą się zdalnie 21 listopada 2024..

Ogłoszenie końcowych wyników konkursu nastąpi 11 grudnia 2024 r. podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom.

więcej

Nagrody


Laureaci konkursu otrzymują oprócz medali nagrody pieniężne w wysokości:

I NAGRODA - 15000 zł
II NAGRODA - 7500 zł
III NAGRODA - 3750 zł.


Dodatkowo będą przyznane 4 wyróżnienia po 1500 zł oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów konkursu.

Oprócz nagród głównych przyznane zostaną minimum trzy wyróżnienia firmy Dupont o wartości 3000 zł. W tegorocznej edycji konkursu, wyróżnienia te zostaną przyznane pracom zakwalifikowanym do jednej z dwóch kategorii: biotechnologii przemysłowej oraz materiałów zaawansowanych. Ocenie w tej części konkursu podlegać będzie dorobek publikacyjny autora, znaczenie praktyczne otrzymanych rezultatów, wartość naukowa, wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych oraz samodzielność prowadzenia badań.

Finaliści konkursu zyskują ponadto możliwość odbycia stażu naukowego wraz z możliwością bezpłatnego zrealizowania zaproponowanych przez siebie badań w laboratoriach Instytutu w formie krótko- lub długoterminowych projektów. W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy, przewidujemy dofinansowanie kosztów zakwaterowania.

więcej

Jurorzy


Zespół Jurorów XIV edycji (2024)

prof. dr hab. Stanisław Gwiazda, DuPont

prof. dr hab. Zbigniew Kaszkur, IChF PAN

dr hab. Adam Kubas, prof. nadzw., IChF PAN

prof. dr hab. Włodzimierz Kutner, IChF PAN

prof. dr hab. Robert Nowakowski, IChF PAN

prof. dr hab. Ryszard Ostaszewski, IChO PAN

prof. dr hab. Rafał Szmigielski, IChF PAN

dr hab. Anna Śrębowata, prof. IChF PAN

prof. dr hab. Jacek Waluk, IChF PAN

prof. dr hab. Tadeusz Zakroczymski, IChF PAN

więcej

LAUREACI

2023

więcej

Złoty Medal Chemii - I Nagroda

Róża Okoń

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych,Uniwersytet Warszawski

Comparative assessment of the photochemistry of N7- and N9-adenosine

(opieka naukowa: dr hab. Katarzyna Jarzembska, prof. UW i dr inż. Rafał Szabla)

I Nagroda ZMCh

* * *

Srebrny Medal Chemii - II Nagroda

Karolina Wrochna


Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Otrzymywanie kompleksów boroorganicznych typu BODIPY wykazujących absorpcję w zakresie światła czerwonego do zastosowań w terapii fotodynamicznej

(opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Kliś, prof. PW i mgr inż. Karolina Urbanowicz)

II Nagroda ZMCh

* * *

Brązowy Medal Chemii - III Nagroda

Łukasz Jakubski


Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach

Zastosowanie kombinacji magnetytu z magnesem molekularnym jako wypełnienia membran alginianowych w procesie odwadniania etanolu techniką perwaporacji

(opieka naukowa: dr hab. inż. Gabriela Dudek, prof. PŚ)

III nagroda ZMCh

* * *

Wyróżnienia

Paweł Bonarek

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Dicyjano-fenylopirydynowe kompleksy Pt(II) i fosfotlenki do generowania luminescencyjnych nanomagnesów opartych na Dy(III)

(opieka naukowa: dr hab. Szymon Chorąży, prof. UJ)

Wyróżnienie

* * *

Bartosz Godlewski

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Optymalizacja katalizowanego palladem procesu glikozylacji porfiryn

(opieka naukowa: dr inż. Maciej Malinowski)

Wyróżnienie
* * *

Małgorzata Noworyta

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

Otrzymywanie i badania właściwości fotochemicznych i reologicznych kompozytów polimerowych nowej generacji do zastosowań w druku 3D w stomatologii

(opieka naukowa: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK i mgr inż. Monika Topa – Skwarczyńska)

Wyróżnienie

* * *

Kamil Szychta

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski

Theoretical design of internally-polarized donor-acceptor units for photovoltaic applications

(opieka naukowa: dr Joanna Jankowska)

Wyróżnienie

* * *

Wyróżnienia DuPont

Patrycja Grabowska


Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Materiały hybrydowe zawierające tlenek prazeodymu jako efektywnie działające katalizatory procesu otrzymywania zielonego wodoru

(opieka naukowa: dr hab. Anna Ilnicka, prof. UMK)

DuPont

* * *

Łukasz Jakubski

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach

Zastosowanie kombinacji magnetytu z magnesem molekularnym jako wypełnienia membran alginianowych w procesie odwadniania etanolu techniką perwaporacji

(opieka naukowa: dr hab. inż. Gabriela Dudek, prof. PŚ)

DuPont

* * *

Mateusz Zygadło


Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach

Utilization of waste poly(ethylene terphthalate) by production of plastycizers

(opieka naukowa: dr hab. inż.. Gabriela Dudek, prof. PŚ)

DuPont

* * *


Nagroda Finalistów

Róża Okoń

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych,Uniwersytet Warszawski

Comparative assessment of the photochemistry of N7- and N9-adenosine

(opieka naukowa: dr hab. Katarzyna Jarzembska, prof. UW i dr inż. Rafał Szabla)

I Nagroda ZMCh

* * *

Karolina Wrochna


Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska Otrzymywanie kompleksów boroorganicznych typu BODIPY wykazujących absorpcję w zakresie światła czerwonego do zastosowań w terapii fotodynamicznej

(opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Kliś, prof. PW i mgr inż. Karolina Urbanowicz)

II Nagroda ZMCh

* * *2022

więcej

Złoty Medal Chemii - I Nagroda

Martyna Osada

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Accurate ab initio calculations for alkali and alkaline-earth monohydrides

(opieka naukowa: dr hab. Michał Tomza, prof. UW)

I Nagroda ZMCh

* * *

Srebrny Medal Chemii - II Nagroda

Zofia Dziekan


Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

3D photolitography in electro-oriented cross-linked liquid crystal polymers

(opieka naukowa: dr hab. Piotr Wasylczyk, dr Klaudia Dradrach)

II Nagroda ZMCh

* * *

Brązowy Medal Chemii - III Nagroda

Paweł Grzybek


Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

Projekt aparatury przeznaczonej do perwaporacyjnego rozdzielania ciekłych układów jednorodnych

(opieka naukowa: dr hab. inż. Gabriela Dudek, prof. Pol. Śl.)

Grzybek

* * *

Wyróżnienia

Adrian Drozdowski

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konwersja promieniowana podczerwonego do ultrafioletu w nanocząstkach zawierających jony Yb3+ i Tm3+

(opieka naukowa: prof. dr hab. Tomasz Grzyb)

Drozdowski

* * *

Anastasiia Hrunyk

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Opracowanie przyjaznych dla środowiska chemicznych i biokatalitycznych metod utleniania fenoli do chinonów

(opieka naukowa: dr inż. Monika Wielechowska, prof. PW)

Hrunyk
* * *

Marcel Jakubowski

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Zeolity cynkowe jako potencjalne nośniki 6-merkaptopuryny

(opieka naukowa: dr inż. Mariusz Sandomierski)

Jakubowski

* * *

Katarzyna Mądry

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Badania mozaikowej powierzchni hydrofobowej

(opieka naukowa: dr hab. Waldemar Nowicki, prof. UAM)

Mądry

* * *

Wyróżnienia DuPont

Paweł Grzybek


Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

Projekt aparatury przeznaczonej do perwaporacyjnego rozdzielania ciekłych układów jednorodnych

(opieka naukowa: dr hab. inż. Gabriela Dudek, prof. Pol. Śl.)

Grzybek

* * *

Julia Moszczyńska

Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nanostrukturalny CuO obietnicą zdrowszej wody

(opieka naukowa: dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK)

Moszczyńska

* * *

Katarzyna Pianka


Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Znaczenie technik membranowych w inżynierii żywności – wykorzystanie procesu mikrofiltracji w separacji soku pomidorowego i ocena foulingu membran

(opieka naukowa: dr hab. Joanna Kujawa, prof. UMK)

Pianka

* * *


Nagroda Finalistów

Zofia Dziekan

Wydział Chemii, MISMaP, Uniwersytet Warszawski

Modyfikacje powierzchni kryształów fotonicznych na potrzeby zastosowań biosensorycznych

(opieka naukowa: dr hab. Maciej Mazur, prof. UW)

Dziekan

* * *


Martyna Osada

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Accurate ab initio calculations for alkali and alkaline-earth monohydrides

(opieka naukowa: dr hab. Michał Tomza, prof. UW)

Osada

* * *2021

więcej

Złoty Medal Chemii - I Nagroda

Paweł Wieczorkiewicz

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Wpływ podstawników na strukturę elektronową i oddziaływania międzycząsteczkowe w wybranych parach zasad kwasów nukleinowych

(opieka naukowa: prof. dr hab. inż. Halina Szatyłowicz)

I Nagroda ZMCh

* * *

Srebrny Medal Chemii - II Nagroda

Karolina Urbanowicz

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Hydrofilowe kompleksy boroorganiczne jako efektywne fotouczulacze do zastosowań w terapii fotodynamicznej

(opieka naukowa: dr inż. Krzysztof Durka)

I Nagroda ZMCh

* * *

Brązowy Medal Chemii - III Nagroda

Dominika Krok


Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Opracowanie nowych efektywnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do otrzymywania polimerowych materiałów wytwarzanych metodą druku 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji

(opieka naukowa: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, mgr. inż. Wiktoria Tomal)

Gołojuch

* * *

Wyróżnienia

Aleksandra Bandzerewicz

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Opracowanie i optymalizacja syntezy poli(cytrynianu gliceryny)

(opieka naukowa: dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur)

Bandzerewicz

* * *

Zofia Dziekan

Wydział Chemii, MISMaP, Uniwersytet Warszawski

Modyfikacje powierzchni kryształów fotonicznych na potrzeby zastosowań biosensorycznych

(opieka naukowa: dr hab. Maciej Mazur, prof. UW)

Dziekan
* * *

Marita Pigłowska

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Charakterystyka właściwości fizykochemicznych nieprzetworzonej skrobi oraz aplikacja elektroaktywnego biomateriału w ogniwie litowo-jonowym

(opieka naukowa: dr inż. Beata Kurc)

Pigłowska

* * *

Patryk Wesołowski

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Modelowanie oddziaływań kationów wapniowych z gruboziarnistymi łańcuchami polipeptydowymi

(opieka naukowa: dr hab. Adam Sieradzan, prof. UG)

Wesołowski

* * *

Wyróżnienia DuPont

Dominika Krok


Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Opracowanie nowych efektywnych systemów fotoinicjujących dedykowanych do otrzymywania polimerowych materiałów wytwarzanych metodą druku 3D z wykorzystaniem procesów fotopolimeryzacji

(opieka naukowa: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, mgr. inż. Wiktoria Tomal)

Gołojuch

* * *

Marita Pigłowska

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Charakterystyka właściwości fizykochemicznych nieprzetworzonej skrobi oraz aplikacja elektroaktywnego biomateriału w ogniwie litowo-jonowym

(opieka naukowa: dr inż. Beata Kurc)

Pigłowska

* * *

Kamila Splinter


Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Otrzymywanie pigmentów żelazowych na bazie odpadowego siarczanu(VI) żelaza(II)

(opieka naukowa: dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. ZUT)

Splinter

* * *


Nagroda Finalistów

Zofia Dziekan

Wydział Chemii, MISMaP, Uniwersytet Warszawski

Modyfikacje powierzchni kryształów fotonicznych na potrzeby zastosowań biosensorycznych

(opieka naukowa: dr hab. Maciej Mazur, prof. UW)

Dziekan

* * *

laureaci
  *
laureaci

2020

więcej

ZŁoty Medal Chemii - I Nagroda

Mateusz Fido

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Badanie enzymów degradacji kapu z wykorzystaniem oligonukleotydowych sond aptamerowych 

(opieka naukowa:  dr hab. Joanna Kowalska)

I Nagroda ZMChSrebrny Medal Chemii - II Nagroda

Maciej Gancewski

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK 

Quantum scattering of diatomic molecules with non-zero spin

(opieka naukowa: dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK)


Srebrny Medal Chemii

Brązowy Medal Chemii - III Nagroda

Roman Gańczarczyk


Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Pochodne ditienopirolu z podstawnikami akceptorowymi przy atomie azotu: opracowanie i optymalizacja metody syntezy oraz badanie wybranych właściwości


(opieka naukowa: prof. dr hab. Małgorzata Zagórska)
Roman Gańczarczyk  

Wyróżnienia

Jakub Drapała

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Wielocentrowe kompleksy metali przejściowych 11 grupy układu okresowego – synteza i badanie natury oddziaływania metal-metal


(opieka naukowa: dr inż. Krzysztof Durka
Jakub Drapała  

Mateusz Fortunka

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski 

Przemiany konformacyjne elektrostatycznych koagregatów biopolimerowych wywołane zamrażaniem


(opieka naukowa: prof. dr hab. Wojciech Dzwolak

Mateusz Fortunka 

Antoni Marciniak

Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska 

Mechanism of coupling of ATP synthase Fo rotation with proton gradient across inner mitochondrial membrane

(opieka naukowa: prof. dr hab. Jacek Czub
Antoni Marciniak 


 

Kamil Stankiewicz

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Manifestation of subtle collisional effects in molecular spectra; accurate ab initio scattering calculations for He-perturbed HD


(opieka naukowa: dr hab. Piotr Wcisło, prof. UMK)
Kamil Stankiewicz  

Wyróżnienia DuPont

Magdalena Jankowska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska 

Synteza pochodnych 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-[(E)-styrylo]benzenu, badania właściwości spektroskopowych i ich zastosowanie do roli fotoinicjatorów polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej


(opieka naukowa: dr hab. inż. Joanna Ortyl
Magdalena Jankowska 


 

Angelika Mieszczanin

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski 

Synteza nowych pochodnych 9,9’-bifluorenylidenu dla potencjalnych zastosowań w fotowoltaice 

(opieka naukowa: dr Sławomir Kula
Angelika Mieszczanin 


 

Alicja Tymczewska

Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Aktywne i biodegradowalne opakowania funkcyjne do nasion oleistych


(opieka naukowa: prof. dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak)

Alicja Tymczewska 

Nagroda Finalistów

Magdalena Maria Kaźmierczak

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Wpływ podstawników alkilowych na aktywność centrów dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji laktydu


(opieka naukowa: dr hab. inż. Paweł Horeglad)

Magdalena Maria Kaźmierczak

laureaci 2020
  *
 
2019

więcej

ZŁoty Medal Chemii - I Nagroda

Maciej Piejko

Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Opracowanie koncepcji mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami

(opieka naukowa:  dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW i prof. dr hab. Andrzej Koliński)

I Nagroda ZMCh

* * *

Srebrny Medal Chemii - II Nagroda

Wojciech Stawski

Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

Hybrydy tetrafiryny(1.1.1.1) i trifiryny(2.1.1)- synteza i charakterystyka

(opieka naukowa: dr hab. Miłosz Pawlicki)


* * *

Brązowy Medal Chemii - III Nagroda

Sebastian Gołojuch


Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Synteza i badanie właściwości nowych amidofosforanowych i amidotiofosforanowych analogów kapu – potencjalnych pronukleotydowych inhibitorów translacji


(opieka naukowa: dr hab. Jacek Jemielity, prof. UW)
Gołojuch

* * *

Wyróżnienia

Karolina Dzięciołowska

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Badania zdolności penetracji do wnętrza komórek i wizualizacja struktur komórkowych nowych sensorów fluorescencyjnych


(opieka naukowa: dr inż. Joanna Ortyl)
Dzięciołowska

* * *

Igor Kaczmarczyk

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rekonstytucja kompleksu Elongatora w komórkach owadzich z zastosowaniem systemu biGBac


(opieka naukowa: prof. dr hab. Jan Potempa i dr Sebastian Glatt)

* * *

Adam Koza

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski

Quantum mixture of ultracold, polar and paramagnetic NaLi molecules and Na atoms

(opieka naukowa: dr Michał Tomza i dr hab. Tatiana Korona)
Koza

* * *

Marta Zaborowska

Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

Wytwarzanie hybrydowych nanodrutów ZnO/ZnO-NPs w procesie elektroprzędzenia


(opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Tański)
Zaborowska

* * *

Wyróżnienia DuPont

Jakub Durka

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Indukowane światłem alkilowanie związków heteroaromatycznych diazoestrami


(opieka naukowa: dr inż. Paweł Borowiecki)
Durka

* * *

Anna Kuziel

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

Pokrycia dachowe ze zintegrowaną powłoką grzewczą opartą na strukturach nanowęglowych - projekt eksperymentalny

(opieka naukowa: dr inż. Rafał Jędrysiak i dr hab. inż. Sławomir Boncel)
Kuziel

* * *

Marta Zaborowska

Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

Wytwarzanie hybrydowych nanodrutów ZnO/ZnO-NPs w procesie elektroprzędzenia


(opieka naukowa: dr hab. inż. Tomasz Tański)

* * *


Nagroda Finalistów

Maciej Piejko

Wydział Chemii, Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Opracowanie koncepcji mechanizmu zwijania białek z głębokimi węzłami


(opieka naukowa: dr hab. Joanna Sułkowska, prof. UW i prof. dr hab. Andrzej Koliński)

* * *

laureaci
  *
zbiorowe

2018

więcej

                                                                                                                                                                                                                          fotogaleriaI Nagroda

Złoty Medal Chemii

Hubert Jóźwiak

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Toruń

Ab initio calculations of quantum scattering and generalized spectroscopic cross section
(opiekun: dr Piotr Wcisło)


II Nagroda

Srebrny Medal Chemii

Martyna Tupikowska

Wydział Fizyki UW

Samoorganizacja ciekłokrystalicznych nanocząstek w układy helikalne
(opiekun: dr Wiktor Lewandowski)

III Nagroda

Brązowy Medal Chemii

Maciej Pilch

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

Badanie wpływu ciśnienia na charakterystykę emisji molekularnych sensorów luminescencyjnych w polimerowych materiałach powłokowych

(opiekunowie: dr inż. Joanna Ortyl, dr hab. inż. Roman Popielarz, prof. PK)


Wyróżnienia

Piotr Tobiasz

Wydział Chemiczny PW

Synteza cyklicznych pochodnych stilbenu z grupami hydroksylowymi i metoksylowymi
(opiekun: dr hab. inż. Hanna Krawczyk)

 

Karolina Walas

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska

Molekularne źródło wysokowydajnej fluorescencji kropek węglowych otrzymanych z kwasu cytrynowego
(opiekun: dr inż. Wiktor Kasprzyk)


Dominik Zdybał

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska 

Zastosowanie hydrolizy alkalicznej w recyklingu tworzyw sztucznych

(opiekunowie: dr inż. Anna Mielańczyk, mgr inż. Andrzej Milewski) 

Mikołaj Żychowicz

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński 

Funkcjonalne magnetyki molekularne z fotoczułymi ligandami organicznymi

(opiekun: prof. dr hab. Barbara Sieklucka)Wyróżnienia DuPont

Wiktoria Dołębska

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Synteza i charakterystyka soli magnezu zawierających aniony słabo koordynujące
(opiekun: dr Tomasz Jaroń)

Dominik Zdybał

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska 

Zastosowanie hydrolizy alkalicznej w recyklingu tworzyw sztucznych

 

Mikołaj Żychowicz

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński 

Funkcjonalne magnetyki molekularne z fotoczułymi ligandami organicznymi2017

więcej

fotogaleria
film

I Nagroda

Złoty Medal Chemii

Małgorzata Lewińska

Wydział Chemii  UW 

"Wykorzystanie funkcjonalnego charakteru histydyny do modyfikacji właściwości peptydowych kapsuł molekularnych"
 (opiekun: dr. hab. Grzegorz Litwinienko, prof. nadzw.; dr hab. Agnieszka Szumna, prof. nadzw.)

II Nagroda

Srebrny Medal Chemii

Nina Tarnowicz

Wydział Chemiczny PWr

"Cząsteczki fotochromowe oddziałujące z nanocząstkami w układach ciekłokrystalicznych"
(opiekun: dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn)
III Nagroda

Brązowy Medal Chemii

Paulina Marek

Wydział Chemiczny PW

"Eksperymentalne i teoretyczne badania struktury wybranych form witaminy B6"
(opiekun: dr hab. inż. Izabela Madura)
III Nagroda

Brązowy Medal Chemii

Michał Wrzecionek

Wydział Chemiczny PW

"Synteza nanoproszków o strukturze kesterytu i zastosowanie ich w ogniwach fotowoltaicznych"
(opiekun: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło) 
 

Wyróżnienia

Małgorzata Bołt

Wydział Chemii UAM

"Kompleksy platyny (0) z N-heterocyklicznymi ligandami karbenowymi – synteza, struktura i reaktywność"
(opiekun: dr Patrycja Żak)
Martyna Charyton

Wydział Chemiczny PW

"Synteza i badanie wybranych związków donorowo- akceptorowych zawierających karbazol do zastosowania w diodach elektroluminescencyjnych"
(opiekun: prof. dr hab. Małgorzata Zagórska)
Monika Topa

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PKr

"Badania przydatności kompleksów metali ziem rzadkich do roli luminescencyjnych sensorów molekularnych"
(opiekun: dr inż. Joanna Ortyl)
Mateusz Witkowski

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

"Opis korelacji elektronowej w spinowo-separowalnej metodzie MP2 "
(opiekun: prof. dr. hab. Ireneusz Grabowski)
 

Wyróżnienia specjalne DuPont

Monika Topa

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PKr

"Badania przydatności kompleksów metali ziem rzadkich do roli luminescencyjnych sensorów molekularnych"
(opiekun: dr inż. Joanna Ortyl)
Grzegorz Matyszczak

Wydział Chemiczny PW

"Otrzymywanie metodą elektrochemiczną warstw materiałów dla ogniw fotowoltaicznych"
(opiekun: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło)

Michał Wrzecionek

Wydział Chemiczny PW

"Synteza nanoproszków o strukturze kesterytu i zastosowanie ich w ogniwach fotowoltaicznych"
(opiekun: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło)
 

Nagroda finalistów

Nina Tarnowicz

Wydział Chemiczny PWr

"Cząsteczki fotochromowe oddziałujące z nanocząstkami w układach ciekłokrystalicznych"
(opiekun: dr hab. inż. Katarzyna Matczyszyn)
 2016

więcej

 > fotogaleria    >film  

I Nagroda - Złoty Medal Chemii

Michał Magott
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ 
i oktacyjanometalanach
(opiekun: dr Dawid Pinkowicz)II Nagroda – Srebrny Medal Chemii

Adam Mamot
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski
Synteza i badania właściwości dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA zawierających linker azydkowy przyłączony do rybozy 7-metyloguanozyny
(opiekun: prof. Jacek Jemielity, dr Anna Zawadzka)III Nagroda - Brązowy Medal Chemii

Mateusz Wróbel
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Otrzymanie oraz charakterystyka fotoaktywnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni
(opiekun: dr Michał Szuwarzyński) 


Wyróżnienia

Paulina Chytrosz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Polimerowa powłoka powierzchni implantów metalowych zbudowana z parylenu C i PLGA z funkcją kontrolowanego uwalniania leków
(opiekun: prof. Andrzej Kotarba, mgr Monika Gołda–Cępa)


Sylwia Kącka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Badanie procesu elektropolimeryzacji pochodnych tiofenu zawierających pierścienie tiadiazolowe i oksadiazolowe
(opiekun: prof. Małgorzata Zagórska) Bartosz Matysiak
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Antiparallel dynamic covalent chemistries
(opiekun: dr Michał Wójcik)


Agata Wójtowicz
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Bakterie Lactobacillus rhamnosus modyfikowane nanocząstkami złota jako nowe układy do dostarczania leków
(opiekun: dr hab. Maciej Mazur) Wyróżnienia specjalne DuPont

Paulina Chytrosz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Polimerowa powłoka powierzchni implantów metalowych zbudowana z parylenu C i PLGA z funkcją kontrolowanego uwalniania leków
(opiekun: prof. Andrzej Kotarba, mgr Monika Gołda–Cępa)Mikołaj Nowak
Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Elektrochemiczne wodorowanie kwazikryształów z układu Ti-Zr-Ni
(opiekun: prof. Konrad Świerczek)Agata Wójtowicz
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Bakterie Lactobacillus rhamnosus modyfikowane nanocząstkami złota jako nowe układy do dostarczania leków
(opiekun: dr hab. Maciej Mazur) 
Nagroda Finalistów

Paulina Chytrosz
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
Polimerowa powłoka powierzchni implantów metalowych zbudowana z parylenu C i PLGA z funkcją kontrolowanego uwalniania leków
(opiekun: prof. Andrzej Kotarba, mgr Monika Gołda–Cępa)


 


2015

więcej

> fotogaleria           > film 
I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL
Michał Sawczyk
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
"Recykling wysoce aktywnych, palladowych katalizatorów reakcji Hecka, za pomocą nanocząstek magnetycznych"
II MIEJSCE / SREBRNY MEDAL
Artur Kasprzak
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
"Funkcjonalizacja magnetycznych nanokapsułek węglowych za pomocą polietylenoiminy (PEI) oraz chemiczna modyfikacja polimeru"


III MIEJSCE / BRĄZOWY MEDAL
Rafał Białek
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
"Ogniwa fotowoltaiczne oparte na centrach reakcji Rhodobacter sphaeroides i dwutlenku tytanu"WYRÓŻNIENIA

Maciej Białogłowski
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
"Synteza i charakterystyka nanocząstek o strukturze kesterytu"Mateusz Czub
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Badania strukturalne enzymów z grupy liaz hydroksynitrylowych"Anna Gruszkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Szczotki polimerowe ze skoniugowanymi łańcuchami"


Małgorzata Janik
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Wielokomorowe mikrostrukturalne układy polimerowe inspirowane budową komórek eukariotycznych"


Żaneta Matuszek
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski
"Analiza dojrzewania końców 5’ i 3’ snoRNA u Saccharomyces cerevisiae"
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE FIRMY DUPONT

Rafał Białek
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
"Ogniwa fotowoltaiczne oparte na centrach reakcji Rhodobacter sphaeroides i dwutlenku tytanu"Mateusz Czub
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Badania strukturalne enzymów z grupy liaz hydroksynitrylowych"Michał Sawczyk
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
"Recykling wysoce aktywnych, palladowych katalizatorów reakcji Hecka, za pomocą nanocząstek magnetycznych"

2014

więcej

I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL 
Michał Hamkało
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Badanie katalizy międzyfazowej za pomocą generacji drugiej harmonicznej"II MIEJSCE / MEDAL SREBRNY
Michał Ciach
Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW
"Przełącznik genetyczny w ujęciu teorii gier ewolucyjnych"III MIEJSCE / MEDAL BRĄZOWY
Miłosz Wieczór 
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
"A Molecular Dynamics analysis of TRF1/TRF2 mechanisms of sequence recognition and DNA binding"WYRÓŻNIENIA

Mirosław Arczyński
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Synteza i charakterystyka sześcio- i dziewiętnastocentrowych cząsteczek magnetycznych z mostkami cyjankowymi"Iwona Gawlik 
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Zastosowanie liposomów do dostarczania daidzeiny - badania in vitro"Maciej Majewski 
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Koniugaty nukleotydów z nanocząstkami złota – synteza, właściwości i potencjalne zastosowania bioanalityczne"Dawid Zych
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski
"Synteza 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu z 5-jodo-2,2'-bitiofenu w skali powiększonej"WYRÓŻNIENA SPECJALNE FIRMY DUPONT

Iwona Gawlik 
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
"Zastosowanie liposomów do dostarczania daidzeiny - badania in vitro"

Michał Hamkało
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Badanie katalizy międzyfazowej za pomocą generacji drugiej harmonicznej"Maciej Majewski
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
"Koniugaty nukleotydów z nanocząstkami złota – synteza, właściwości i potencjalne zastosowania bioanalityczne"NAGRODA FINALISTÓW

Dawid Zych 
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski
"Synteza 1,4-bis(2,2’-bitiofen-5-ylo)-1,3-butadiynu z 5-jodo-2,2'-bitiofenu w skali powiększonej"


ZOBACZ FILM2013

więcej

I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL
Michał Papaj

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
"Epitaksja i spektroskopia nanostruktur półprzewodnikowych z jonami kobaltu"II MIEJSCE / MEDAL SREBRNY
Adam A. Zieliński

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
"Nowe kompleksy rutenu wykazujace własciwosci katalityczne w metatezie olefin - synteza i analiza prostych reakcji modelowych"III MIEJSCE / MEDAL BRĄZOWY
Renata Kasprzyk

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
"Synteza i badanie właściwości nukleotydów znakowanych pirenem w łańcuchu oligofosforanowym"WYRÓŻNIENIA

 

Olga A. Krysiak
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
"Analiza struktury i funkcji plazmidu pOK1 wyizolowanego egzogennie z bakterii występujących w osadzie czynnym oczyszczalni ścieków 'Czajka'"

Kamil Lisiecki
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
"Aktywność antyprionowa pochodnych akrydyny i takryny: badania in vitro i w drożdżach Saccharomyces cerevisiae"

Ariel K. Pawłowski
Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
"Przepływowy mikrodetektor fluorescencyjny do oznaczania tlenku azotu"

Anna Stefaniuk
Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej
"Fotogeneracja nośników ładunku w poli(N-winylokarbazolu) domieszkowanym 2,4,7-trinitro-fluorenonem oraz tris(2-fenylopirydyną)irydu"

WYRÓŻNIENIA FIRMY DUPONT

 

Marek Rafał Baranowski
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Adam Budniak
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Renata Kasprzyk
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wojciech Wegner
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

GALERIA ZDJĘĆ

 ZOBACZ FILM

 2012

więcej

I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL
Tomasz J. Trzeciak

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Synteza i badanie nowej soli sodowej do zastosowań w przemyśle bateryjnymII MIEJSCE / MEDAL SREBRNY
Krzysztof M. Borys

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Synthesis of phenylboronic acids containing a thiol groupIII MIEJSCE / MEDAL BRĄZOWY
Pawel Kulboka

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Elektrosorpcja wodoru w nanocząstkach palladu o kontrolowanym rozmiarzeWYRÓŻNIENIA

 

Marta Fiedot
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Osadzanie nanostruktur tlenku cynku na materiałach włókienniczych

Maciej D. Korzyński
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
Design and synthesis optimization of bis(ß-ketiminate) ligand alkyl zinc and alkoxy zinc derivatives and their activity in polymerization of rac-lactide

Zofia Tomasiewicz
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Synteza analogów kapu zawierających linkery aminokarboksylowe w obrębie reszt rybozy - substratów do znakowania fluorescencyjnego i funkcjonalizacji nanomateriałów

Przemysław M. Wanat
Wydzial Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Synteza analogów nukleotydów modyfikowanych w pozycji ß łańcucha trifosforanowego grupą tiofosforanową, boranofosforanową lub selenofosforanową

GALERIA ZDJĘĆ

 ZOBACZ FILM

 2011

więcej

I MIEJSCE / ZŁOTY MEDAL
Marcin Runowski

Wydział Chemii UAM
"Synteza i charakterystyka fotofizyczna hybrydowych nanoluminoforów domieszkowanych jonami lantanowców, w oparciu o struktury typu rdzeń/powłoka"II MIEJSCE / MEDAL SREBRNY
Robert Lasek

Wydział Biologii UW
"Analiza genomu plazmidu p62BP1 wyizolowanego ze szczepu Psychrobacter sp. 62B"

III MIEJSCE / MEDAL BRĄZOWY
Celina K. Wierzbicka

Wydział Chemii PWro
"Badanie wpływu rodzaju liganda NHC na stabilność i aktywność katalizatorów rutenowych"

WYRÓŻNIENIA

 

Jędrzej Marciniak
Wydział Chemii UAM
"Synteza i właściwości biologiczne fluorowanych analogów nukleozydów"

Krzysztof Sozański
Wydział Chemii UW
"Samoagregacja w cienkich filmach częściowo fluorowanych bolaamfifili i jej zastosowanie do pokrywania powierzchni uporządkowanymi strukturami nanocząstek

Małgorzata Wolska
Wydział Chemii UW
"Wytworzenie biokoniugatu kropki kwantowej ZnO z wybranym przeciwciałem do obrazowania komórkowego"

Karolina Żukowska
Wydział Chemii UW
"Otrzymywanie nowego katalizatora o spowolnionej inicjacji w metatezie olefin zawierającego chelatujący ligand 2-metyloamino)-benzylidenowy"


GALERIA ZDJĘĆ

 ZOBACZ FILM